Historija udruzenja:
Dana 02.08.2018 godine naše udruženje je registrirano u “Vereinspolizei Salzburg” pod registarskim brojem ZMR 1802654535 pod punim imenom Kulturverein der Bosniaken Salzburg – Kulturno udruženje Bošnjaka Salzburg.

Radni odbor:
Upravu našeg udruženja sačinjava grupa od šest članova. Ovo tijelo izabrano je na skupštini, dana 20.01. 2019. godine u Salzburgu.

Opći zadaci i aktivnosti udruženja:
  • Gajenje kulture i tradicije Bošnjaka kao i izučavanje muslimanske historije, s posebnim osvrtom na bošnjačku historiju, jedan je od ključnih zadataka našeg udruženja.
  • Promocija bosanskog maternjeg jezika, posebno kod novih naraštaja, predstavlja važan faktor našeg djelovanja.
  • Humanitarne aktivnosti udruženja, kako unutar tako i van Austrije, kao i održavanje i organizacija ostalih kulturnih aktivnosti predstavljaju za sve nas polje na kome želimo djelovati s ciljem očuvanja dobrih odnosa kako u društvu u kome sami živimo tako i šire.
  • Edukativni programi i aktivnosti, znanstveno usavršavanje i podrška mladih, njihove integracije u društvo i njihovo učešće u društvenim procesima, promovisanje uzajamne solidarnosti, otvorenosti, tolerancije, poštovanja i mirnog suživota svih ljudi u našem društvu uz promovisanje međuvjerskog i međukulturalnog dijaloga nalazi se u samom težištu našeg djelovanja s ciljem očuvanja međuljudskih odnosa u društvu u kome živimo.
  • Veliki izazov, s kojim se susreću naši mladi na polju obrazovanja, uzeli smo sebi kao ključni zadatak djelovanja, s nastojanjem da kroz edukaciju odraslih, dokvalifikacije učenika, razvoj i organizaciju socijalnih programa za djecu i adolescente u nepovoljnom položaju, taj problem savladamo na najbolji način. Za sve nas je vrlo interesantna saradnja s postojećim udruženjima, organizacijama i institucijama s istim ili sličnim ciljevima, kako bi se u društvu u kome živimo zajedno suočili sa izazovima svakodnevice.


Samim time, Kulturno udruženje Bošnjaka Salzburg, nudi mjesto susreta i sastanaka za društvene, kulturne i vjerske događaje. Udruženje usko sarađuje sa postojećim vjerskim i kulturnim udruženjima grada Salzburga, u cilju promovisanja suživota austrijskih i stranih državljana, organizujući i djelujući na poljima koja se usko vežu za integraciju i dijalog. Dalji zadaci našeg udruženja su dalja djelovanja na poljima koja su od sveopćeg interesa. Naša vizija je da uspješno okupljamo Bošnjake grada Salzburga ali i šire i zajednički radimo na očuvanju naše vjere, kulture i svih ostalih pozitivnih vrijednosti našeg naroda. Naša misija je da prenosimo poruke mira, suživota i dijaloga koje islam i naša kultura nedvosmisleno podižu na najvećim stepenima prioriteta u cilju uspješnog funkcionisanja ljudske zajednice. Otvoreni smo za svaku saradnju na polju dobra i pozitivnosti i nedvosmisleno smo protiv svih poroka i zala koja razaraju društvo.
TOP